Walk-in Infrared Chamber

บริการวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ด้วยการจำลองสภาวะอุณหภูมิและความชื้น ด้วยระบบอินฟราเรด
สามารถรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ  ให้บริการโดยผู้ชำนาญการทั้งในและต่างประเทศ

 

Visits: 42 Today: 2

Posted in Temperature & Humidity Chamber, Testing Service