บริการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างวัสดุด้วย กล้องจุลทรรศน์ Microscope

บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบโครงสร้างของวัสดุ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ให้บริการโดยผู้ชำนาญการทั้งในและต่างประเทศ

Posted in Microscopes, Testing Service