Temp & Humidity Chamber

บริการวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ด้วยการจำลองสภาวะอุณหภูมิและความชื้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ  ให้บริการโดยผู้ชำนาญการทั้งในและต่างประเทศ

 

Visits: 313 Today: 2

Posted in Temperature & Humidity Chamber, Testing Service