Menu Close

วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) คืออะไร

วิศวะกรรมย้อนรอย

วิศวกรรมย้อนรอยคืออะไร

วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) หมายถึง กระบวนการพัฒนาโดยใช้การวิเคราะห์สืบกลับไปจากต้นแบบที่มีอยู่เดิม โดยต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากชิ้นงานต้นแบบอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วัสดุ คุณสมบัติ จนถึงกรรมวิธีการผลิต อาจขยายความได้ว่าเป็นการลอกเลียนแบบสร้างสรรค์ และยังเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการประดิษฐ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น

วิศวกรรมย้อนรอยสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายประเภท เช่น

  • การสร้างผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนที่ไม่มีแบบ CAD หรือไม่มีข้อมูลทางขนาดเพียงพอที่สามารถใช้อ้างอิง เช่น การศึกษาถึงข้อดีข้อเสียแนวคิดการออกแบบ หรือพัฒนาต่อยอด รูปร่างผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางธุรกิจ
  • การสร้างชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนซึ่งยากต่อการวัดขนาดได้ละเอียดในทุกจุด เช่น ส่วนของร่างกายมนุษย์ และงานศิลปะโบราณ เป็นต้น

    ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    บทความ ณรงค์  พิทักษ์ทรัพย์สิน และประสิทธิ์  วัฒนวงศ์สกุล


    #3dscanner  #Creaform

 

Visits: 350 Today: 2

Posted in 3D Scanner, METROLOGY, QR-News, ผลิตภัณฑ์