Menu Close

ทำไม? ต้องใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบ จากห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

เป็นคำถามที่หลายๆท่านตั้งข้อสงสัยและต้องการคำตอบที่ชัดเจน

 

ทางห้องปฏิบัติการสอบเทียบของเรา มีคำตอบที่ง่ายๆและชัดเจน คือ.

 

1. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ถือได้ว่า เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ

 

2. สินค้าที่ผลิตขึ้น โดยใช้เครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบ ที่ผ่านการกระบวนการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ นั้นหมายถึงสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้น มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งจะทำให้ลดการกีดกันทางการค้าและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า

 

ด้วยคำตอบ 2 ข้อนี้ก็คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องจ่ายไป ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้า และการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และทางด้านการตลาดสากล ผู้ผลิตสินค้าเอง ยังต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, IATF 16949 เป็นต้น ดังนั้นสินค้าที่ผลิต จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กำหนด ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐาน เครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบคุณภาพของสินค้านั้นๆ ต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เท่านั้น ผลผลิตที่ได้จึงจะมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตและการตรวจสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

ทางห้องปฏิบัติการสอบเทียบ คิว.อาร์. เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด ( Q.R. Service and Calibration Co.,Ltd. ) ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือน ( Vibration Testing Machine ) ด้วยมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 แบบ On – Site เป็นรายแรกของประเทศไทย

 

                               

                      Vibration Testing Machine 3 axle​       Vibration Testing Machine 2 axle​

                            

               Vibration Calibration Meter​                  Vibration Calibrato

บริการสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือน ณ.สถานที่ทำการของท่าน ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Vibration Meter ด้วยวิธีการสอบเทียบ QRS-WI-VIB-01 Base on ISO 16063-21:2003(E) โดยมีขีดความสามารถของการสอบเทียบการวัด ( Calibration and Measurement Capability ) = 1.9%

…………………………………………………………..

j. winai, Feb 29, 2020

สนใจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

คลิกเลย

 

Share this: